Общи условия

Общи условия

ImpressumДанни съгласно § 5 от Закона за телемедиите (ЗТМ):

A+E ООД
Ам Банхоф 1
08539 Шьонберг

Представлявано от:

Г-н Михаел Шварце
Г-н Матиас Клавиц

Отговорен за съдържанието:

Г-н Михаел Шварце

Контакт:

Телефон:

+49 (0) 2620 9536910

Факс:

+49 (0) 2620 9536908

E-Mail:

info @ a-e-gmbh.de

Регистрация:

Вписване в търговския регистър.
Съд, в който е направена регистрацията: Кемниц
Регистрационен номер:  HRB 22748

Идентификационен номер по данък оборот:

Идентификационен номер съгласно §27 от Закона за данък върху оборота:

DE 247 439 093

Изключване от отговорност:

Отговорност за съдържанието

Съдържанието на нашата интернет-страница е създадено с много старание и внимание. За точността, пълнотата и актуалността на отделните материали ние обаче не можем да поемем гаранция. Съгласно § 7, ал. 1 от ЗТМ ние като доставчик на услуги отговаряме за съдържанието на нашите собствени текстове на тази страница според общите законови разпоредби. Съгласно § 8 – § 10 от ЗТМ ние като доставчик на услуги не сме задължени да контролираме препредавана или съхранявана чужда информация или да разследваме обстоятелства, насочващи към незаконна дейност. Незасегнати от това остават задълженията за отстраняване или блокиране използването на информация в рамките на общите законови разпоредби. Поемането на отговорност в тази връзка е възможно обаче само след момента, в който е станало известно конкретно закононарушение. При разкриване на съответното закононарушение ние незабавно ще отстраним това съдържание.

Отговорност за хипервръзки (линкове)

Нашият сайт съдържа хипервръзки към външни уебсайтове на трети лица, върху чието съдържание ние не можем да влияем. Затова ние и не можем да поемем гаранция за намиращото се там съдържание. За съдържанието в посочените като линкове сайтове отговаря съответният доставчик или оператор. Към момента на създаване на хипервръзката тези сайтове са проверени за възможни закононарушения. Към момента създаване на хипервръзката не е открито противоправно съдържание. Не се предполага перманентен контрол на съдържанието  в свързаните сайтове без конкретни основания за законово нарушение. При разкриване на закононарушение ние незабавно ще отстраним съответните линкове.

Авторско право

Публикуваните от оператора на сайта материали са обекта на немския закон за авторското право. Размножаването, обработването, разпространяването и всякакъв вид използване извън рамките на Закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или съставител. Свалянето на файлове и правенето на копия от този сайт  са разрешени само за лична, некомерсиална употреба. Когато материалите на този сайт не са създадени от оператора, следва да се съблюдават авторските права на трети лица.  По-специално материалите на трети лица са посочени като такива. Ако все пак сте забелязали нарушение на авторските права, моля да ни изпратите съответната информация. При констатиране на нарушения на авторското право ние незабавно ще отстраним съответното съдържание.

Защита на данните

Използването на нашия уебсайт по принцип е възможно без посочването на лични данни. Доколкото на сайта се събират лични данни (напр. име, адрес или е-мейл адрес), то това, доколкото е възможно, става винаги на доброволен принцип. Тези данни не се предоставят на трети лица без Вашето изрично съгласие.

Обръщаме внимание на това, че при предаването на данни в интернет (напр. комуникацията чрез електронната поща) може да има пробиви в сигурността. Пълната защита на данните от непозволен достъп на трети лица не е възможна.

Използването на публикуваните в рамките на общите условия данни за контакт за препращане от страна на трети лица на рекламни и информационни материали, които не са изрично поискани, е абсолютно забранено.

Операторът на сайта си запазва правото за предприемане на законови стъпки в случай на нежелано разпращане на рекламна информация, напр. спам.