Намаляване емисиите на въглероден двуокис

Намаляване емисиите на въглероден двуокис

Експертна оценка – сертификати – търговия

А+Е ООД е първото немско дружество, което на базата на международно признати модели за улавяне на въглерода чрез немски експерти сертифицира съществуващи и новосъздадени горски насаждения.Treibhausgas CO2

Ние изготвяме експертни оценки за биологичното улавянето на въглерода за доброволно компенсиране емисиите на въглероден двуокис. Тези сертификати могат да бъдат продаване на емитенти за компенсация на CO2-емисиите.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРИ ДОБРОВОЛНОТО КОМПЕНСИРАНЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ (CO2)

  • Идентифициране на проекта за намаляване на емисиите
  • Изготвяне на проектодоговор
  • Калкулация на разходите и стойностите на улавянето на въглерода
  • Подписване на договора
  • Събиране на данни / изчисляване улавянето на въглерода / определяне на изходните стойности
  • Съставяне на цялостната проектна документация от мениджърския план до гарантирането на качеството
  • Реализиране на проекта
  • Издаване на сертификат за улавяне на въглерода
  • Изплащане на компенсация за улавяне на въглерода.

По този начин чрез създаването на малки „CO2-биофондове” А+Е ООД дава възможност и на горскостопански субекти да участват в доброволната „търговия с емисии”.

saubere erdeRecyclingKompensation